Logo
sk
en
O nás Jazykové programy Preklady Tlmočenie Referencie Kontakty
img_line
jazykové programy
spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEF)
.................................................................................................................................................................................


stupnica Spoločného európskeho referenčného rámca
•   značným spôsobom uľahčuje pochopenie systému jazykového vzdelávania
•   pomáha sa zorientovať v jednotlivých jazykových úrovniach


Základný užívateľ jazyka
A1
A2

Rozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam umožňujúcim uspokojovať jeho základné životné potreby a vie tiež výrazy a frázy používať. Vie sám seba ale aj iných predstaviť, vie sa pýtať na osobné údaje, ako napríklad kde niekto žije, koho pozná a čo vlastní, a vie na podobné otázky odpovedať. Dokáže sa jednoducho dohovoriť, pokiaľ človek, s ktorým rozpráva, hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný mu pomôcť.

Rozumie vetám a často používaným výrazom týkajúcim sa každodenného života (napríklad základné osobné údaje a informácie o rodine, nakupovanie, miesto kde žije, zamestnanie). Dokáže komunikovať v jednoduchých, často sa opakujúcich situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú, priamu výmenu informácií o dôverne známych, často sa opakujúcich záležitostiach. Jednoduchým spôsobom vie popísať svoje vzdelanie, svoje najbližšie okolie a veci týkajúce sa bezprostredných potrieb.

Samostatný užívateľ
B1
B2

V hlavných rysoch rozumie informáciám o dôverne známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase apod., pokiaľ sú vyjadrené zreteľným štandardným spôsobom. Vie sa vysporiadať s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať pri cestovaní na území, kde sa daným jazykom rozpráva. Vie vytvoriť jednoduchý súvislý text o témach, ktoré dobre pozná alebo ktoré ho osobne zaujímajú. Dokáže popísať zážitky a udalosti, sny, nádeje a túžby a stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.


Rozumie hlavným myšlienkam zložitých textov ako s konkrétnymi, tak aj s abstraktnými námetmi, vrátane odbornej diskusie o odbore svojej špecializácie. Dokáže sa dorozumieť tak plynule a spontánne, že môže uspokojivo viesť bežný dialóg s rodenými hovorcami bez väčšieho úsilia na oboch stranách. Vie zostaviť jasný podrobný text so širokým okruhom tém, vysvetliť stanovisko k aktuálnym problémom a uviesť výhody a nevýhody rôznych možností.
Skúsený užívateľ
C1
C2

Rozumie širokému okruhu náročných čiastkových textov a dokáže rozpoznať skrytý význam. Vie sa vyjadrovať plynule a spontánne, bez príliš zjavného hľadania výrazov. Dokáže používať jazyk pružne a účinne pre spoločenské, študijné a pracovné účely. Vie vytvoriť jasný, dobre členený podrobný text o zložitých témach, preukázať uvedomelé použitie zásad stavby textu, spojovacích výrazov a prostriedkov vyjadrujúcich väzby v texte.


Ľahko rozumie prakticky všetkému, čo počuje alebo čo číta. Dokáže zhrnúť informácie z rôznych hovorených a písaných zdrojov, rekonštruovať argumenty a vysvetlenia a súvisle ich prezentovať. Vie sa vyjadrovať spontánne, veľmi plynulo a presne, pričom rozlišuje jemnejšie významové odtiene i v zložitejších situáciách.
© 2010, elan 1, s.r.o., all rights reserved.