Logo
sk
en
O nás Jazykové programy Preklady Tlmočenie Referencie Kontakty
img_line
jazykové programy
firemné kurzy
.................................................................................................................................................................................


•   vypracovanie jazykového programu vychádzajúceho z konkrétnych potrieb a cieľov spoločnosti

•   zahájenie výučby v ktoromkoľvek mesiaci počas celého roka

•   výučba všetkých jazykových úrovní od úplných začiatočníkov až po veľmi pokročilú úroveň

•   vyučovanie individuálnych aj skupinových kurzov

•   možnosť výberu zamerania kurzu od všeobecnej roviny až po úzko špecializovanú

•   dochádzanie lektorov na miesto výučby do vašich priestorov

•   aplikácia moderných trendov vo výučbe

•   definícia jazykových úrovní podľa európskych štandardov

•   vstupný jazykový audit zdarma pri objednanom kurze

•   monitoring účasti na hodinách

•   priebežné testovanie pokroku

•   záverečné testovanie dosiahnutej úrovne

•   vydanie certifikátu o dosiahnutej úrovni


.................................................................................................................................................................................
modelová štruktúra hodiny

Osobne Vás navštívime a oboznámime sa s Vašimi požiadavkami a cieľmi výučby. Na základe vyplneného testu a Vašich požiadaviek vypracujeme individuálny študijný plán a navrhneme rozsah a intenzitu výučby a učebného materiálu, ktorý sa priebežne aktualizuje. Po Vašom odsúhlasení nášho návrhu začne prebiehať dohodnutá výučba.


naše hodiny štúdia anglického jazyka prebiehajú nasledovne:

1. dychové cvičenia - zbavenie sa blokád, stresu, nervozity, strachu ...
2. afirmácie, t. j. vety, ktoré nám pomôžu vsugerovať si, precítiť nasledovné javy:
          a. cítim veľký pokoj a sebadôveru
          b. moja pamäť je skvelá a dlhodobá
          c. môj mozog pracuje efektívne
          d. hovorím plynulo po anglicky
          e. učenie je pre mňa hračkou
3. opakovanie minulého učiva
4. nové učivo - oboznámenie sa s novým gramatickým javom, novou slovnou zásobou, štruktúra:      čítanie, písanie, hovorenie, počúvanie
5. precvičovanie a zafixovanie novej prebratej témykvalita našej individuálnej formy výučby je garantovaná nasledovne:

•    Pri výbere lektorov kladieme veľký dôraz na odbornú i ľudskú stránku, dĺžku pedagogickej        praxe i metodiku výučby, schopnosť viesť hodiny pútavo a efektívne.

•    Každý mesiac klient vypracuje aktuálny test, ktorý zhodnotí jeho vedomostnú úroveň a na jeho        základe lektor upraví priebeh výučby a učebný materiál tak, aby sa odstránili prípadné        nedostatky a zdokonalili potrebné jazykové schopnosti.

•    Každý štvrťrok klient i lektor vypĺňajú podrobný dotazník, ktorý nasledovne konzultujeme..................................................................................................................................................................................
špecializované kurzy

•   telefonický kontakt

•   obchodná korešpondencia

•   obchodné rokovania

•   vedenie schôdze a porady

•   ako pripraviť a viesť prezentáciu

•   medzinárodný manažment

•   marketing

•   banková a finančná angličtina

•   angličtina pre asistentky a recepčné

•   právna angličtina

© 2010, elan 1, s.r.o., all rights reserved.