Logo
sk
en
about us language courses translations interpretation references contact
img_line
language courses
Ukážky z pripravovanej učebnice angličtiny
.................................................................................................................................................................................


UČEBNICA ZÁKLADOV ANGLIČTINY PRE VEČNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

AKO TO TENTOKRÁT URČITE ZVLÁDNETE
ZÁKLADY ANGLIČTINY, S KTOROU SA DOHOVORÍTE

Nielen pre večných začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých

Pred začatím si prosím pozorne prečítajte zopár zaujímavostí a niekoľko cenných rád od tých, ktorým sa cudzí jazyk podarilo osvojiť a aktívne ho používať v každodennej komunikácii s cudzincami:

Pár dobrých rád na úvod:

Polyglotom sa darilo študovať jazyky oveľa efektívnejšie ako iným ľuďom. V nezanedbateľnej miere to bolo spôsobené tým, že podvedome alebo vedome dodržiavali určité zásady. Aké asi môže byt „jazykové desatoro polyglota“?Člověk, ktorý si chce aktívne osvojiť cudzí jazyk:

    1. Má cieľ, motiváciu, projekt

Champollion chcel vylúštiť egyptské hieroglyfy a kvôli tomu sa naučil množstvo jazykov.
Henrich Schliemann využíval jazyky pri obchodovaní a pri štúdiu antických prameňov. Roald Amundsen sa chcel stať polárnym bádateľom a usúdil, že bude pri svojom svetobežníckom spôsobe života potrebovať angličtinu, nemčinu a francúzštinu. Polygloti jazyky nielen študovali,
ale predovšetkým ich aktívne používali.


    2. Učiť sa jazyky jeden po druhom, nie dva nové jazyky naraz.

    3. Začať výslovnosťou, počúvaním a hlasným opakovaním, opakovať si krátke úryvky
    desať- až dvadsaťkrát.


    4. Začať intenzívne, s veľkým náporom a rýchlo sa dostať do štádia, keď jazyk prekročí
    školský rámec a slúži našim záujmom a cieľom.


    5. Veľa čítať a čítať nahlas.

Čítanie očami je pre osvojenie si hovorenej reči takmer bezcenné. Čítajme nahlas o veciach, o ktorých už mnoho vieme, alebo ktoré nás veľmi zaujímajú, motivujú.

    6. Učiť sa naspamäť - a nahlas.

    7. Byť v mnohovrstvovom styku s originálnym jazykom, kultúrou.

Zaujímať sa o národ, hovoriaci týmto jazykom, o jeho dejiny. Čo najviac používať jazyk v praktickom živote.

    8. Efektívne využívať čas.

Pri učení sa nového jazyka pracovať aspoň 5 dní v týždni po 2 – 3 hodiny (to by bolo ideálne, stačí však pravidelne aspoň hodinku) , spolu aspoň 10 hodín do týždňa. Prvé dni (týždne) dokonca oveľa viac. Samozrejme, že výsledok je priamo úmerný dĺžke času a efektivite výučby.

    9. Opakovať, opakovať, opakovať. Najmä užitočné konverzačné frázy alebo ešte lepšie krátke rozhovory.

    10. Využívať všetky svoje talenty, schopnosti, rezervy.

Zlepšovať metódy svojej práce, cvičiť si pamäť, schopnosť vizualizovať.

Čítanie s počúvaním má mnohé výhody

Teraz máme na mysli čítanie, pri ktorom text opakujeme po CD a zároveň ho sledujeme očami. Keď čítame takýmto spôsobom, naučíme sa slová správne vyslovovať. Zároveň si postupne osvojíme správny rytmus a intonáciu vety. Naučíme sa, ako sa výslovnosť jednotlivých slov mení, keď sa vyskytnú v susedstve iných slov. Získame aj informáciu o vzťahu medzi zvukom a jeho grafickým zápisom. Nezanedbateľné je tiež to, že si z textu zapamätáme oveľa viac, ako pri púhom čítaní očami. Nedávno publikované údaje psychológov ravia, že človek si zapamätá

         5% až 20%    z počutého
         20% až 30%    z videného, poprípade čítaného
         60%     ak informáciu prijal zrakom aj sluchom
  Zapamätané  
30%60%20%
zrakomzrakom aj sluchomsluchom


Unit 1 Výslovnosť

Anglická výslovnosť je v porovnaní so slovenskou o niečo zložitejšia, pretože väčšina anglických slov sa ináč píše a ináč vyslovuje.
Z toho dôvodu pri každom slovíčku uvádzame prepis výslovnosti v hranatej zátvorke, napríklad name [neim] meno. Dvojbodka označuje dĺžku samohlások, napr. we [wi:] – my. V angličtine nie sú mäkké slabiky, a tak samohlásky e, i nezmäkčujú d, t, n, l, napríklad little [litl] málo, less [les] menej sa vyslovuje tvrdo.
Niektoré hlásky sa v slovenčine nevyskytujú, preto je potrebné si ich výslovnosť natrénovať.
Nižšie sú uvedené typické anglické hlásky, uvedená ich grafická podoba a vysvetlená ich výslovnosť:

Píše sa[ ] číta sapríklad
æpodobá sa hláske „ä“ v slove „päť“man [mæn] muž
plan [plæn] plán
əneurčitý zvuk medzi „a“ a „e“, zatvorené „e“, môže byť krátke alebo dlhé, answer [a:ns ə] odpoveď
θneznelé „th“, podobá sa slovenskému šušlavému „s“, dáme hrot jazyka medzi zuby a
snažíme sa povedať „s“
thanks [θæŋks] vďaka
three [θri:] tri
ðznelé „th“ sa vysloví tak, že hrot jazyka dáme medzi zuby a snažíme sa povedať „z“ this [ðis] tento
that [ðæt] to, tamten
ŋoznačuje nosový zvuk, táto spoluhláska sa
vyslovuje rovnako jako v slovenských slovách
ako „banka“ alebo „puding“
meeting [mi:ti ŋ] stretnutie
thing [θiŋ] vec
rpri výslovnosti je jazyk vyššie a nedotýka sa,
horného podnebia, ako pri slovenskom „r“,
vyslovuje sa len keď po ňom nasleduje
samohláska
radio [rejdiou] rádio
rich [rič] bohatý
car [ka:] auto
'slovný prízvuk je v angličtine oveľa výraznejší
ako v slovenčine, ' zvýrazňuje po ňom nasledu-
júcu slabiku
excuse [iks'kju:z] ospravedlniť, prepáčiť
depart [di'pa:rt] odísť, odchádzať
phčíta sa „f“photo [fəutəu] fotka
chčíta sa „čchild [čajld] dieťa
c„k“ pred samohláskami a, o, u


ako „s“ před samohláskami e,i
care [ke: ə] starostlivosť
coffee [kofi:] káva
cup [kap] šálka

centre [sent ə] centrum
city [siti] mesto
dgako „dž“budget [badžit] rozpočet
jako „dž“ Jane [džejn] Jana
gako „dž“ před samohláskami e, i, ygene [dži:n] gén
gnčíta sa „ŋ“ foreign [foriŋ] zahraničný
sh„š“she [ši:] ona


Ak chcete mať výslovnosť ako rodený hovorca, snažte sa při spoluhláskach p, t, k dávať malý prídych, ako keby ste chceli dodať krátke neznelé „h“, spoluhlásku „d“ na konci slova nespodobovať na „t“, napríklad slovo „countryside“ [khantrisajd]. Pre anglické samohlásky je typická ich dlhá výslovnosť. Nebojte sa, že budete znieť afektovane, len si začínate správne osvojovať výslovnosť rodených hovorcov.Unit 2 Introduction / Predstavovanie

Susan (S):Hello! My name is Susan. What's your name?
[ helou! mai neim iz ´sju:zn. wots jo: neim? ]
Jana (J): Hello! My name is Jana. Nice to meet you Susan.
[ helou! mai neim iz jana. nais tu mi:t ju: ´sju:zn. ]
S:Nice to meet you, too. Welcome to England. What country do you come from?
[ nais tu mi:t ju:, tu:. welkəm tu ´iŋglənd. wot ´kantri du: ju: kam from? ]
J: I come from Slovakia.
[ ai kam from slou´va:kiə ]
S: Do you speak English?
[ du: ju: spi:k ´iŋgliš? ]
J:Yes, I do. But just a little. I speak German and Russian better.
[ jes, ai du:. bat džast ə ´litl. ai spi:k ´džə:mən ənd ´rašən ´betə. ]
S: Never mind. English is easy.
[ ´nevə maind. ´iŋgliš iz i:zi. ]
J:Really?
[´riəli? ]
S: Yes, you can learn it quickly.
[ jes, ju: kæn lə:n it ´kwikli. ]
J:What do I need?
[ wot du: ai ni:d? ]
S:You need this textbook with CD, a CD player, a pencil with rubber to correct your mistakes, a good dictionary and to find 30 minutes a day for studying.
[ ju: ni:d ðis ´tekstbuk wiθ si:di: ənd ə si:di: ´pleiə, ə 'pensl wiθ rabə tə kə‘rekt jo: mi’stakes, ə gud ´dikšənəri ənd tu faind ´ θə:ti ´minits ə dei fo: stadi ŋ. ]
J:Great! I think, I can find 30 minutes a day to study English. It is an international language number one and it is a perfect investment to my future.
[ greit! ai θiŋk ai cæn faind ´ θə:ti minits ə dei tu stadi ´iŋgliš. it iz ən ,intə ´næšənəl ´læŋgwidž nambə wan ənd it iz ´pə:fekt in´vestmənt tu mai ´fju:tčə. ]
S:Good luck!
[ gud lak. ]
Susan (S):Dobrý deň. Volám sa Susan. Ty sa ako voláš?
Jana (J): Dobrý deň. Volám sa Jana. Teší ma Susan.
S:Aj mňa teší. Vitaj v Anglicku. Z akej krajiny pochádzaš?
J:Pochádzam zo Slovenska.
S:Hovoríš anglicky?
J:Áno. Ale len trochu. Lepšie hovorím nemecky a rusky.
S:Nevadí. Angličtina je ľahká.
J:Naozaj?
S:Áno, môžeš sa ju naučiť rýchlo.
J:Čo potrebujem?
S:Potrebuješ túto učebnicu s cédečkom a cd prehrávač, ceruzku s gumou na opravovanie chýb, dobrý slovník a nájsť si 30 minút denne na štúdium.
J:Úžasné! Myslím, že si viem nájsť 30 minút denne, aby som študovala angličtinu. Je to medzinárodný jazyk číslo jeden a je to perfektná investícia do mojej budúcnosti.
S:Veľa šťastia!


Slovná zásoba:

hello [ helou ] dobrý deň, ahoj
my [ mai]moje, môj, moja, moji
name [neim ] meno
is [ iz] je
what [ wot ] aké, aký, aká
your [ jo: ] tvoje, vaše
nice [nais ]milé, milý, milá
meet [ mi:t ] zoznámiť,stretnúť
welcome [welkam] vitajte
country [ kantri ] krajina
come [ kam ] prísť
come from [kam from] pochádzať
speak [ spi:k ] hovoriť
England [´iŋglənd ] Anglicko
English [´iŋgliš ] angličtina, anglický, anglicky
just [ džast ] iba, len
a little [ ə ´litl ] trochu
German [ ´džə:mən ] Nemec, nemecký, nemecky
Russian [ ´rašən ] Rus, ruský, rusky
better [ ´betə ] lepší
easy [ i:zi ] ľahký
you [ju: ]ty, vy
really [´riəli ] naozaj
can [ kæn ] môcť, vedieť
learn [ lə:n ] učiť sa
it [ it ] to
quickly [ kwikli ] rýchlo
need [ ni:d ] potrebovať
this [ ðis ] tento, táto, toto
textbook [ ´tekstbuk ] učebnica
with [ wiθ ]s (predložka)
player [´pleiə ]hráč, prehrávač
hráč, prehrávačceruzka
rubber [‘rabə] guma
correct [kə‘rekt] opraviť
mistake [mi’steik] chyba
good [ gud ] dobrý
dictionary [´dikšənəri ] slovník
and [ ənd ] a (spojka)
find [ faind ] nájsť
thirty [ θə:ti ] tridsať
minutes [ minits ]minúty
a [ə ]neurčitý člen
day [ dei ] deň
study [ ´stadi ] študovať
think [ θiŋk ]myslieť
international [ ,intə´næšənəl ]medzinárodný
language [ ´læŋgwidž ]jazyk
number [ ´nambə ] číslo
one [ wan ]jeden (číslovka)
perfect [ ´pə:fekt ] perfektný
investment [ in´vestmənt ]investícia
for [ fo: ] pre
future [ ´fju:tčə ] budúcnosť


Užitočné frázy:

Hello.
[ helou ]
Dobrý deň. (Ahoj.)
My name is...
[ mai neim iz...]
Volám sa...
What´s your name?
[ wots jo: neim? ]
Ako sa voláš?
Nice to meet you.
[ nais tu mi:t ju: ]
Teší ma.
Welcome to England.
[ welkəm tu ´iŋglənd. ]
Vitaj(te) v Anglicku.
What country do you come from?
[ wot ´kantri du: ju: kam from? ]
Z akej krajiny pochádzaš?
I come from...
[ ai kam from...]
Pochádzam z.....
Do you speak English?
[ du: ju: spi:k ´iŋgliš? ]
Hovoríš (hovoríte) anglicky?
Yes, I do. A little.
[ jes, ai du:. ə ´litl. ]
Áno, trochu.
I speak English.
[ ai spi:k ´iŋgliš. ]
Hovorím anglicky.
English is easy.
[ ´iŋgliš iz i:zi. ]
Angličtina je ľahká.
Really?
[ ´riəli? ]
Naozaj?
I think...
[ ai θiŋk...]
Myslím si...
Great!
[ greit! ]
Úžasné!
Good luck!
[ gud lak! ]
Veľa šťastia!
.................................................................................................................................................................................

© 2010, elan 1, s.r.o., all rights reserved.